Læreplaner for Skovbørnehuset Langesø 2015/2016

Vores læreplan indeholder mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces giver vores børn mulighed for at tilegne sig. Vi har i Skovbørnehuset Langesø udarbejdet en læreplan, gældende for hele institutionen, idet både vuggestuebørn og børnehavebørn får de samme tilbud, dog på forskellige niveauer alt afhængig af deres alder og individuelle udvikling. Vi arbejder ud fra pædagogiske principper, der er udarbejdet sammen med forældrebestyrelsen.

Vores læreplan er både tilegnet gruppen som helhed, men også vores forebyggende indsats for børn med særlige behov.

Naturen er vores foretrukne sted for pædagogiske aktiviteter, og derfor er bevægelse også altid i fokus. Børnene har tid, plads og ro til fordybelse og udfoldelse, og de voksne har tid, plads og ro til fordybelse og udfoldelse med børnene.

Der er masser af muligheder for såvel spontane og som planlagte aktiviteter. Og voksne, der er i naturen, forstyrres ikke af telefoner, møder, besøg, aftaler og praktiske ting; vi er der kun for at være pædagogiske sammen med børnene. Vi er voksne, der er engagerede, empatiske, energiske og entusiastiske og har lyst at lære fra sig og selv er glade for at være ude. Samvær i naturen giver barnet tryghed og omsorg - tætte relationer. Børn og voksne imellem.

Når vi er på hjemmebane beskæftiger vi os med forskellige kreative og praktiske aktiviteter, og leger både ude og inde.

 

Børn med særlige behov og pædagogiske læreplaner

Da der kan være stor spredning i børnegruppen i forhold til børn med særlige behov er det vigtigt, at vi observerer og udreder disse børn for bedst muligt at kunne give dem de udviklingsmuligheder det enkelte barn har brug for.
For de børn der har brug for særlig støtte laver vi en særlig målrettet pædagogisk indsats fra Skovbørnehusets side. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt bruger vi relevante fagpersoner som f.eks. talepædagog, støttepædagog og skolepsykolog. På dette område sker alt i samarbejde med forældrene.
Vi vil sikre at der bliver givet lidt ekstra omsorg for de børn der har behov derfor. Målet er at alle kan inkluderes i den store gruppe.

I Skovbørnehuset skal børn med særlige behov opleve:

  • at de er en del af fællesskabet
  • det samme som alle andre børn, så vidt muligt
  • at indgå i det samme læringsmiljø som resten af børnegruppen

For at vi sikrer at barnet på sigt stadig udvikles, tager vi afsæt i barnets ressourcer frem for problemer, bl.a. ved at give barnet mulighed for at være med i større eller mindre grupper.

Vi tilrettelægger aktiviteter efter barnets aktuelle udviklingsniveau, og støtter barnet i positivt samvær med de andre.

Det er derfor også vigtigt at vi inddrager forældrene i et aktivt samarbejde, og at vi søger støttetimer, hvis vi skønner at der er yderligere behov for støtte.

 

Social Inklusion

For os handler inklusion om at høre til. Det handler om at indgår i forpligtende fælleskaber, hvor andre regner med en, og også ofte i et eller andet omfang er afhængige af. Social inklusion er udvikling af fælleskabet, så det afspejler alle børns grundlæggende behov for at blive anerkendt som ligeværdige deltagere.

Inklusion handler om hvordan man skaber fælleskaber, der giver den enkelte mulighed for at deltage i det sociale liv. Vores mål er, at børnene her i Skovbørnehuset Langesø udvikler selvværd og lærer at indgå i sociale fælleskaber, så de kan udvikle respekt, forståelse og tolerance for andre mennesker.

  • At skabe anerkendende, differentierede fællesskaber og læringsmiljøer.
  • Og at sikre alle børn indgår i et betydningsfuldt fællesskab og et udviklende læringsmiljø.
  • At alle børn skal lære at begå sig i et fællesskab
  • At børnene lærer at lukke andre børn ind i et fællesskab
  • At de over tid lærer at håndtere svære situationer på en god måde
  • At børnene lærer at være stolte og glade når de har en hovedrolle i fællesskabet
  • At børnene kan lære at glæde sig når et andet barn er i centrum

Pædagogiske læreplaner:

 1. Barnets Alsidige Personlig udvikling.

 2. Sociale kompetencer.

 3. Krop & bevægelse.

 4. Sprog.

 5. Naturen & naturfænomener.

 6. Kulturelle udtryksformer & værdier.

 

Fokuspunkter

 

Børnemiljøvurdering

 

 

1.Barnets Alsidige Personlig udvikling:

 

At tilbyde børnene forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer

At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer, der selv kan tage initiativ

At skabe mulighed for, at børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt fælleskab

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

 

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

 At være et menneske med godt selvværd, humor og gå-på mod.

At styrke selvværd og selvtillid så de bliver mentalt stærke, d.v.s. opleve sig selv som en der kan klare meget

At styrke selvstændighed

At opleve at være afholdt og værdsat

At styrke færdighed til at indgå i et socialt samspil

At lære dets egne og andres grænser at kende

At lære at kunne rumme egne følelser og udvise empati

At give mulighed for at være selvhjulpen

At støtte udvikling af fantasi og kreativitet

 

Dette gør vi ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne

Vi støtter barnet i at udtrykke egne behov og følelser.

Vi støtter barnet i succes oplevelser, og i at skabe positive relationer

Vi lægger vægt på at hjælpe barnet til at blive selvhjulpen- tøj på/af, måltid, toiletbesøg.

Vi veksler mellem fri leg og voksen styret leg

Vi tilbyder udfordringer for det enkelte barn, både motorisk, socialt og mentalt

 

Forældresamtaler

Læreplaner

Fotos

Dagssedler

Børnenes mapper

 

 

 

 

 

2.Sociale kompetencer: 

 

At sikre, at børnene anerkendes og respektere som de er

At sikre, at børnene opleve at høre til

At børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn

At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fælleskabet

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

Det er vigtigt at kunne lytte til hinanden og aflæse hinandens kropssprog.

Det er vigtigt at have udviklet empati, og dermed kunne hjælpe og drage omsorg for hinanden.

For at skabe venskaber, at få anerkendende relationer med andre, og at opleve et fællesskab.er det vigtigt at kunne skabe kontakt til andre på en hensigtsmæssig måde. Vi opfordre til leg og kommer med ideer og hjælper børnene med at se mulighederne. Og lærer dem at vente på tur.Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra, og opleve at have tryghed, omsorg og tillid i deres relationer til både børn og voksne

 

Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne

Være gode rollemodeller

Ved at guide børnene gennem konflikter, så de på sigt selv kan løse dem

Vi taler med børnene, om hvordan man er en god ven. Og hvordan man kan løse konflikter på en god måde.

Skaber gode læringsmiljøer

At italesætte børnenes følelser

Ved samling (lytte til hinanden, vente på tur)

Ved måltider (hjælpe hinanden, rydde op efter sig selv, bordskik)

 

Forældresamtaler

Læreplaner

Fotos

Dagssedler

Børnenes mapper

 

 

3.Sproglige kompetencer:

 

At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter

At støtte børnenes interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

 

At styrke barnets udtale, ordforåd, begrebsverden, sætningsbygning

At barnet udvikler evner til at udtrykke følelser, ønsker og behov

At barnet udvikler nysgerrighed og interesse for symboler, tegn, bogstaver og tal

At styrke barnets selvværd gennem sproglige kompetencer

At gøre barnet sprogligt kompetent til skolestart

At bruge sproget som hjælp til at løse konflikter

At sige til og fra verbalt og nonverbalt

At opleve glæde ved fortællinger, bøger og oplæsning

 

Samling

Leger med sproget i rim, remser, sange 

Gennem samtaler med børn, fortælling af historisk, højtlæsning, og   dialogisk læsning og temaer

Ved at sætte ord på handling

Ved at bruge gentagelser

Arbejde med bogstaver, tal, ugedage, årstider – forståelse for omverden

Give det enkelte barn mulighed for at komme til orde

Samarbejde med talepædagog

 

Forældresamtaler

Sprogvurdering og handling på resultater

Børnenes mapper

Fotos

 

 

4.Krop og bevægelse:

 

At børnene udvikler bevægelsesglæde

At børnene udvikler sig motorisk

At styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

At udvikle sig grov motorisk, fin motorisk og sansemotorisk

At bevæge sig og turde udfordre sig selv

At få viden om og kendskab til sin egen krop og egne muligheder

Børnene får spændende fysiske udfordringer som giver dem stærke muskler, god koordination, god balance, god kondition og sundhed.

 

 

 

Vi går tur til skov, mark og vi færdes i nærmiljøet (bl.a. den offentlige legeplads). Skabe rum for dans, leg og bevægelse. Vi lærer børnene almindelig hygiejne, som f.eks. vaske hænder efter toiletbesøg og inden spisning og madlavning. Engagerede og aktive voksne, som er gode rollemodeller for børnene. Snakker om sundt kost og dyrker økologisk. Spiser bær og blade fra naturen. Snitter med kniv og laver kreative aktiviteter som styrker finmotorikken

Laver sang- og bevægelseslege. Laver sansemotorisk træning

Opfordrer og hjælper børnene til at klæde sig på efter vejret. Snakker om kroppens dele og funktion. Grovmotorik: kravle op og ned af ting, løbe, balancecykler, forhindringsbane. Finmotorik: perler, tegne, spiser, lyne og knappe

 

At udvikle sig grovmotorisk, finmotorisk og sansemotorisk

At bevæge sig og turde udfordre sig selv

At få viden om og kendskab til sin egen krop og egne muligheder

Børnene får spændende fysiske udfordringer som giver dem stærke muskler, god koordination, god balance, god kondition og sundhed.

 

 

 

5.Natur og naturfænomener:

 

At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen

At børnene lærer naturen at kende med alle sanser

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

At opleve naturen som en fantastisk, udfordrende og varieret legeplads, og som et udviklende og lærerigt sted,

At få viden gennem sansning; eks. varme, kulde, vægt, antal og rumfornemmelse

At opleve økologiske sammenhænge, årstidernes skift, forskellige slags natur og naturfænomener

At opleve naturen er opfindsom og vidunderlig

At opleve naturen som et rum for fantasi og viden.at være uden "legetøj" – men vi har reb, værktøj, bøger med

At vi er gæster i naturen og skal opføre os med respekt

At kende forskel på levende og dødt

At behandle dyr ordentlig

At bruge naturens materialer til leg, kreative ting, historiefortælling og som mad, at så, luge og høste I vores egen køkkenhave

At se muligheder for bevægelse

 

Har masser af tid til fordybelse

Går på opdagelsesture

Snakker om vejr, planter, dyr og det vi oplever

Er stille og lytter – de voksne hjælper med at skærpe sanserne i naturen

Samle ting og materialer fra naturen og bruge dem

Opleve naturens vejrskifte med alle sanser

Være udendørs i al slags vejr

Bruge bålplads

Årsbestemte kreative aktiviteter: græskar, grankogler, blade

Være gode rollemodeler

 

Forældresamtaler

Læreplaner

Stuemapper

Fotos

 

6.Kulturelle udtryksformer og værdier:

 

At børnene får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske aktiviteter, samt at have adgang til materialer og redskaber, som kan give oplevelser og bidrager til børns skabende aktiviteter. At børnene skal have en række oplevelser, som bringer dem viden, indsigt og erkendelse gennem sanser og følelser.

 

Mål

Midler/metoder

Dokumentation:

I Skovbørnehuset Langesø støttes og stimuleres barnet til:

At opleve sig selv som en del af børnehavens kultur med leg og bevægelse

At det er sjovt at eksperimentere og bruge fantasien

At opleve at det man laver bliver respekteret og har værdi

At hente inspiration i andres kulturelle kreative udfoldelser

Generelt at opleve naturen som en vigtig del af vores kultur i skovbørnehuset

At have tilstrækkelig med tid, som de selv kan disponere over.

At lære at udtrykke sig gennem sang og musik og at lære interesse for rollelege osv

 

Vi formidler kultur på en levende og engageret måde ved selv at synge, læse, lege med sproget, klæde sig ud, lege og pjatte.

Vi støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer og inspirerer børnene til at arbejde på deres egne måder.

Vi giver adgang til materialer og redskaber, bl.a. bøger, legetøj, udklædningstøj, tegne- og formematerialer, skovle, save, hamre, snitteknive og så selvfølgelig alle naturens materialer.

Vi deltager i kulturelle traditioner

 

Forældresamtaler

Læreplaner

Fotos

Børnenes mapper

 

 

Fokuspunkter:

MC900434373[1]

Vi finder det vigtigt at barnet i hverdagen først og fremmest oplever tryghed og omsorg, samt nærværende voksne, der er i stand til at indleve sig i og forstå det enkelte barns signaler og behov. Derfor er vores værdier og pædagogik først og fremmest:

Natur – Sprog – Bevægelse- Trivsel – Udvikling - Læring

Vores fælles pædagogik skal være med til at sikre, at vi kommer omkring det hele barn og alle udviklingsområder. Vi har en positiv anerkendende tilgang til barnet, bl.a. ved at have fokus på barnets potentialer og styrkeområder. Og vi arbejder inkluderende og anerkendende med styrkelse af fællesskabet, og af at det enkelte barn føler sig som en del af dette fællesskab.

I vores hverdag lægger vi desuden meget vægt på at møde det enkelte barn, der hvor det er udviklingsmæssigt. Vi vil derfor ofte opdele gruppen i mindre grupper, med aldersvarende udvikling, hvor vi laver pædagogiske aktiviteter.

Børnemiljøvurdering:

Vi arbejder med børnemiljøvurderingen i forhold til de forskellige læreplanstemaer i vores hverdag.

Det fysiske børnemiljø:

Uderum:

Vi har en god legeplads, hvor der er plads til udfoldelse, leg i små og store grupper.

Legepladsen er kuperet og med træer, buske, sandkasse, gynger og urtehaver.

Desuden har vi 3 ha skov og frugthave omkring Skovbørnehuset. Og her er plads til at tumle.

Indenfor:

Vi har et hus med lyse rum, og med inddeling i små læringsmiljøer.

Det er vigtigt at der er plads til leg i små grupper, og at legetøj/aktiviteter er lettilgængelige.

For at tilgodese ro og fordybelse er det vigtigt at vi har fokus på lyd.

Det psykiske arbejdsmiljø

Det er vigtigt at vi har en god tone i huset.

Vi er nærværende voksne, der hver især har en anerkendende tilgang til børnene.

Vi ser forskelligheder som en stor kvalitet, det giver mangfoldighed i børnegruppen.

Medansvar og medbestemmelse styrker fællesskabsfølelsen.

Omsorg, tillid og tryghed i relationerne, både børn/børn og børn/voksne.

Børn der bliver imødekommet, oplever at de bliver set og hørt.

At sætte ord på sine følelser, og at aflæse andres kropssprog/følelser er vigtigt for at trives.

Vi opdeler børnene efter alder, aktivitet, udviklingstrin.

Vi ser det som en kvalitet, at behandle børn forskelligt for at behandle dem ens.

Det æstetiske børnemiljø

For at skabe sammenhæng i hverdagen, er det vigtigt for os, at der er ryddeligt, at der er orden i legetøjet, at bøgerne står pænt på reolen.

Det skaber overblik og kan inspirerer til leg og aktiviteter

Vi skaber synlige afgrænsede legerum (dukker, biler), blandt andet med møbler, tæpper etc.

Farvevalg, materialevalg (balance mellem hårde og bløde materialer) er vigtigt for at skabe ro for øjet, styrke sanserne, inspirerer.

Handlingsplan:

Vi laver interview og spørgeskemaer med de store børn i marts, desuden laver vi observationer, og reflekterer/evaluerer løbende på personalemøder.