Vedtægter for den private institution Skovbørnehuset Langesø
§1.Navn og hjemsted: Institutionens navn er Skovbørnehuset Langesø, beliggende på Rugårdsvej 719. Morud.
§ 2. Formål og idégrundlag: Formålet med Skovbørnehuset er at udføre et pædagogisk arbejde der tager udgangspunkt i leg, natur, bevægelse, sund kost og tryghed for det enkelte barn.
§ 3. Organisation: Institutionen drives efter en tostrenget model bestående af institutionsbestyrelsen og en forældrebestyrelse. Institutionsbestyrelsen har den overordnede ledelse og er overfor det offentlige ansvarlig for, at institutionens økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende love og regler samt med institutionens vedtægter. Institutionsbestyrelsen består af husets ejere samt en medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten er en medarbejder valgt af personalegruppen og vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed, ellers om nødvendigt ved almindeligt stemmeflertal. I sager hvor institutionsbestyrelsens medlemmer er direkte personligt involveret frafalder dette medlems stemmeret og deltagelse. Institutionsbestyrelsen holder møder med forældrebestyrelsen. Sager der omhandler personale, forældre og børn afholdes uden forældrebestyrelsen i henhold til gældende lovgivning
§3a. Institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsens arbejde: Institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen arbejder på at oplyse, vedligeholde og udvikle sine medlemmers forståelse for institutionens grundlag, opgaver og arbejdsbetingelser. Institutions- og forældrebestyrelsen indgår i en gensidig forpligtelse med de ansatte om alle institutionens væsentlige overordnede anliggender så som: Institutionens pædagogiske og materielle udvikling, personaleforhold og udvikling, kvalitet i den daglige pædagogik og de daglige rammer
§ 4. Forældrebestyrelsen: Der foretages stiftende generalforsamling til forældrebestyrelse senest 6 måneder efter institutionens opstart. Forældrebestyrelsen består af 4 medlemmer og 1 suppleant, der er valgt af og blandt forældrene på den årlige generalforsamling. Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år af gangen, hvor 2 er på valg i lige år og 2 i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. En valgt forældrerepræsentant udgår af bestyrelsen såfremt pågældende barn meldes ud af institutionen. Forældrebestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Forældrebestyrelsens medlemmer har stemmeret i bestyrelsen, suppleanterne har ikke stemmeret.
§ 4a. Forældrebestyrelsens kompetencer: Forældrebestyrelsen bearbejder aktuelle forhold, opgaver og spørgsmål fra forældrekredsen. Forældrebestyrelsen opmuntrer til, indkalder og planlægger arbejdsweekender, arrangementer og lignende i samråd med ledelsen. Forældrebestyrelsen fastsætter principper for institutionens arbejde og for anvendelse af en budgetramme for institutionen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale.
§5. Optagelseskriterier: Der optages børn til institutionen på baggrund af anciennitet på ventelisten, dog forbeholdes ret til sikre en nogenlunde fordeling på baggrund af køn og alder. Søskende har fortrinsret. Der er 2 måneders opsigelse af barnet i institutionen. Dette gælder også ved overgang til skole. Institutionen kan ikke opsige børn med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde.
§6. Økonomi, budget og regnskab: Institutionen er en non-profit organisation, således at et eventuelt overskud forbliver i institutionen. Institutionen får status som selvejende institution. Institutionsbestyrelsen indgår driftsaftale med Nordfyns kommune. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Institution- og forældrebestyrelsen fastlægger budget for institutionen. Institutionsbestyrelsen godkender budgettet
§7.Generalforsamling: Stiftende generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter institutionen opstart.1) valg af mødeleder og referat. 2) årsberetning fra institutionsbestyrelse, forældrebestyrelsen og lederen. 3) fremlæggelse af årsregnskab og budget. 4) valg til forældrebestyrelse. 5) Indkomne forslag. 6) evt. Yderligere forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generelforsamlings afholdelses og udsendes til forældrekredsen 8 dage før. Regnskabet kan rekvireres hos ledelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 1 måneds varsel når institutionsbestyrelsen beslutter det, eller når 2/3 af forældrekredsen stiller forslag derom.
§8. Personale:  Lederen er pædagogisk ansvarlig og har ansvar for den daglige pædagogiske drift overfor bestyrelserne. Lederen sørger for der dagligt føres mødebog, hvori der fremgår oplysninger om sygefravær, børnetal mv. Der skal også føres oplysninger om personalets fremmøde, sygefravær og andre forhold der af lederen synes relevant. Lederen fører stambog på institutionens børn. Lederen indkalder til forældremøder. Desuden kan den samlede bestyrelse eller mindst halvdelen af forældrekredsen indkalde til forældremøde. Det øvrige personale ansættes af Institutionsbestyrelsen og lederen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret. Det tilstræbes at et medlem af forældrebestyrelsen deltager ved ansættelsessamtaler.
§10. Tegningsret: Institutionen hæfter selv for de aftaler og forpligtelser den har indgået efter dansk rets almindelige regler.
§11. Ophævelse: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes af Institutionsbestyrelsen i samråd med lederen og forældrebestyrelsen, efter at forældrekredsen har haft høringsret på en ekstraordinær generalforsamling. Det påhviler institutionsbestyrelsen at meddele Nordfyns kommune om institutionens nedlæggelse. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre indtil den økonomiske opgørelse af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler.